Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở sôa lá mầm của phôi; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiều gân lá, số cánh hoa, dạng thân,...

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1. Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì ?

Trả lời:

Câu 2. Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Trả lời: 

+ Lớp một lá mầm : Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song

+ Lớp hai lá mầm: PHôi có 2 lá mầm,  Hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Gân lá có hình dạng

Câu 3. Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy. 

Trả lời:

3 Cây Hai lá mầm (đậu, lạc, cải) và 3 cây Một lá mầm (ngô,lúa,mía)

Câu 4. Hạt của cây Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ở điểm nào?

Chọn đáp án đúng

Trả lời :

a) Hạt cây Hai lá mầm không có phôi nhũ.

b) Hạt cây Hai lá mầm không có chất dự trữ ở lá mầm.

c) Hạt cây Hai lá mầm : phôi có 2 lá mầm.

d ) Hạt cây Hai lá mầm to hơn hạt cây Một lá mầm.

Đáp án. C

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...