Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

Tóm tắt lý thuyết

I - KHỐI ĐA DIỆN

Khối đa diện là hình được bao bởi các đa giác phẳng

Hình 1. Các khối đa diện

II - HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Thế nào là hình hộp chữ nhật?

Hình hộp chữ nhật được bao bọc bởi 6 hình chữ nhật

Hình 2. Hình hộp chữ nhật

(a): chiều dài; (b): chiều rộng; (c): chiều cao

2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

Hình 3. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Đứng Chữ nhật a, h
2 Bằng Chữ nhật a, b
3 Cạnh Chữ nhật

b, h

Bảng 1. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

III - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU

1. Thế nào là hình lăng trụ đều?

Hình lăng trụ đều được bao bọc bởi 2 mặt đáy là 2 hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

Hình 4. Hình lăng trụ đều

(a): chiều dài cạnh đáy; (b): chiều cao đáy; (c): chiều cao lăng trụ 

2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

Hình 5. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Đứng Hình chữ nhật a, h
2 Bằng Hình tam giác đều a, b
3 Cạnh Hình chữ nhật b, h

Bảng 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

IV - HÌNH CHÓP ĐỀU

1. Thế nào là hình chóp đều?

Hình chóp đều được bao bọc bởi  mặt đáy là 1 hình đa giác và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Hình 6. Hình chóp đều

(a): chiều dài cạnh đáy; (h): chiều cao hình chóp

2. Hình chiếu của hình chóp đều

Hình 7. Hình chiếu của hình chóp đều

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Đứng Hình tam giác cân a, h
2 Bằng Hình vuông a
3 Cạnh Hình tam giác cân a, h

Bảng 3. Hình chiếu của hình chóp đều

CHÚ Ý: Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để biểu diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp: một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy. 

Bài tập minh họa

Bài tập

Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2 và 3 của các vật thể (h4.8):

a. Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó.

b. Đánh dấu (X) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ 1, 2, 3 (h4.8) với các vật thể A, B, C (h4.9).

Hình 4.8. Các bản vẽ hình chiếu

Hình 4.9. Các vật thể

Bảng 4.4. Sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể

Gợi ý giải:

Bảng 4.4. Sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể

Lời kết

Sau khi học xong bài này, các em cần ghi nhớ:

  • Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng
  • Mỗi hình chiếu thể hiện được hai trong ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối đa diện

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN