Bài 38. Bài luyện tập 7

BÀI LUYỆN TẬP 7

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Thành phần hóa học định tính của nước gồm hidro và oxi : tỉ lệ về khối lượng : H - 1 phần ; O - 8 phần .

2. Nước tác dụng với một số kim loại (Na, K, Ca, Ba) ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ tan và hiđro;  tác dụng với một số oxit bazơ (Na2O, K2O, BaO, CaO)  tạo ra bazơ tan (NaOH , KOH ,Ca(OH)2, Ba(OH)2) ; tác dụng với một số oxit axit (CO2, SO2, SO3, P2O5,…) tạo ra axit tương ứng ( H2CO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4,…). 

3. Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit , các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại .

4. Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit ( -OH ) 

5. Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...