Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM

1.Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào? Phương pháp nào được xem là căn bản ? Cho ví dụ minh họa kết quả của mỗi phương pháp đó ?

Trả lời :

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng các phương pháp lai hữu tính để tạo biên dị tố hợp, đột biến thực nghiệm, tạo giống đa bội thể, tạo giống ưu thế lai (F1 kết hợp với các phương pháp chọn lọc). Phương pháp lai hữu tính vẫn được coi là phương pháp cơ bản.

2.Trong chọn giống vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phương pháp nào ? Tại sao? Cho ví dụ.

Trả lời :

Trong chọn giống vật nuôi, lai giống là phương pháp chủ yếu vì nó tạo nguồn biến dị tổ hợp cho tạo, chọn giống mới, cải tạo giống có năng suất thấp và tạo ưu thế lai.

3.Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng hoặc vật nuôi ở Việt Nam là ở lĩnh vực nào?

Trả lời :

Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giông cây trồng hoậc vật nuôi ở nước ta là lĩnh vực chọn giống lúa, ngô, còn trong chọn giống vật nuôi là chọn giống ưu thế lai ở lợn và gà.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...