Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

AXIT - BAZƠ - MUỐI

I. AXIT 

1. Khái niệm 

Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit , các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại .

2. Công thức hóa học 

Công thức hóa học của axit gồm một hay nhiều ngyên tử hidro và gốc axit 

3. Phân loại

Dựa vào thành phần phân tử , axit được chia làm 2 loại : axit không có oxi ( HCl ,H2S ...) và axit có oxi ( H2SO4, HNO3............) 

4. Tên gọi 

a) Axit không có oxi 

tên axit : axit + tên phi kim + hidric 

Thí dụ : HCl : axit clohidric 

b) Axit có oxi 

- Axit có nhiều nguyên tử oxi : 

Tên axit : axit + tên của phi kim + ic 

Thí dụ : HNO3 : axit nitric 

- Axit có ít nguyên tử oxi 

Tên axit : axit + tên phi kim + ơ 

Thí dụ ; H2SO3 : axit sunfurơ 

II. BAZƠ

1. Khái niệm 

Phân tử bazo gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit ( -OH ) 

2. Công thức hóa học 

Công thức hóa học của bazo gồm một nguyên tử kim loại ( M ) và một hay nhiều nhóm  hidroxit - OH .

3. Tên gọi 

bazo được gọi tên theo trình tự : 

Tên bazo : tên kim loại ( kèm theo hóa trị nếu có ) + hidroxit 

NaOH : Natri hidroxit

Ca(OH)2 : canxihidroxit 

4. Phân loại 

a) Bazo tan được trong nước gọi là kiềm 

thí dụ : NaOH , KOH , ....

b) Bazo không tan trong nước 

Thí dụ : Cu(OH)2 , Mg(OH)2........

III. MUỐI 

1. Khái niệm 

Phân tử muối gồm có moojthay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một ahy nhiều gốc axit 

2. Công thức hóa học

Công thức hóa học gồm 2 phần : kim loại và gốc axit

3. Tên gọi 

Tên muối : tên kim loại ( kèm theo hóa trị nếu có ) + tên gốc axit .

4 . Phân loại 

a) Muối trung hòa 

Muối trung hòa là muối mà gốc axit không có nguyên tử hidro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. 

Thí dụ : Na2SO4 , Na2CO3 ,................

b) Muối axit 

Muối axit là muối mà trong đó gốc axit còn nguyên tử hidro H chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại . Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử hidro đã được thay thế bằng ngyên tử kim loại . 

Thí dụ : NaHSO4, NaHCO3 ,.....

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI 

Câu 1

 Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp:

Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều …………liên kết với ………….. Các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng…………… Bazơ là hợp chất mà phân tử có một…………liên kết với một hay nhiều nhóm……………

Trả lời 

Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit. Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit- OH

Câu 2 :

Hãy viết công thức hóa học của các axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:

-Cl, -SO3, -SO4, -HSO4, - CO3,  -PO4,-S, -Br, -NO3

Trả lời 

Công thức hóa học:

+ HCl (axit clohiđric);

+ H2SO3 (axit sunfurơ);

+ H2SO4 (axit sunfuric);

+ NaHSO(natri hiriđosunfat);

+ H2CO3  (axit cacbonic);

+ H3PO4 (axit phophoric)

+ H2S (axit sunfurhidric)

+ HBr (axit bromhidric)

+ HNO3 (axit nitric)

Câu 3 :

Hãy viết công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit sau:

H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4.

Trả lời 

Công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit:

+ H2SO4 : SO2

+ H2SO3: SO2

+ H2CO3: CO2

+ HNO3: N2O5

+ H3PO4: P2O5

Câu 4

Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây:

Ca(OH)2, Mg (OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Trả lời 

công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ:

+ Ca(OH)2: CaO

+ Mg (OH)2: MgO

+ Zn(OH)2: ZnO

+  Fe(OH)2: FeO

Câu 5

Đọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây:

a)      HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4.

b)      Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2

c)       Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4

Trả lời 

a. HBr (axit bromhiđric); H2SO(axit sunfurơ); H3PO4( axit photphoric); H2SO4(axit sunfuric)

b. Mg(OH)2(magie hiđroxit); Fe(OH)3 (sắt III hiđroxit); Cu(OH)2 (đồng II hidroxit)

c. Ba(NO3)2 (Bari nitrat) ; Al2(SO4)3 (nhôm sunfat); Na2SO3( natri sunfit); ZnS (kẽm sunfua); Na2HPO(natri hiđrophotphat);  NaH2PO(natri đihiđrophotphat)

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...