Bài 35. Ưu thế lai

ƯU THẾ LAI

1. Ưu thể lai là gì? Cho biết cơ sở di truyền cùa hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?

Trả lời :

- Hiện tượng con lai F1 khỏe hơn, sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu tốt các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội hơn cả hai dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

- Người ta khóng dùng con lai F, làm giống vì nếu làm giống thì ở đời sau, qua phân li, sẽ xuất hiện các kiểu gen đồng hợp về các gen lặn có hại, ưu thế lai giảm.

- Muốn duy trì ưu thế lai phải dùng biện pháp nhân giống vô tính (băng giảm, chiết, ghép,…)

2. Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai ? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao?

Trả lời :

Trong chọn giống cây trồng, người ta thường dùng phương pháp lai khác dòng và lai khác thứ để tạo ưu thế. Phương pháp lai khác dòng được sử dụng phổ biến hơn.

3. Lai kinh tế là gì ? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hỉnh thức nào? Cho ví dụ.

Trả lời :

- Phép lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F] làm sản phẩm, không dùng nó làm giông.

- Ở nước ta hiện nay, phổ biên là dùng con cái thuộc giống trong nước giao phối với con đực cao sản thuộc giống nhập nội.

Ví dụ: Con cái là ỉ Móng cái X con đực thuộc giống lợn Đại Bạch

4. Nêu các khái niệm : Ưu thế lai, giao phối gần ( giao phối cận huyết), lai kinh tế, lai khác thứ ?

Trả lời :

- Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng  năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

- Lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống

- Lai khác thứ là những tổ hợp lai giữa 2 thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài

- Giao phối gần (giao phối cận huyết) là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái.

5. Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai ?

Trả lời :

- Ở cơ thể F1, phần lớn các cặp gen ở trạng thái dị hợp do đó các cặp gen có hại sẽ không được biểu hiện

- Các thế hệ lai ở F1 tập trung được nhiều gen trội có lợi và được biểu hiện 

Ví dụ : Một dòng mang 2 gen trội lai với một dòng mang 1 gen trội sẽ cho con lai F1 mang 3 gen trội có lợi :

P   :  AAbbCC x aaBBcc

F1 : AaBbCc

- Muốn duy trì ưu thế lai, người ta dùng phương pháp nhân giống vô tính (giâm, chiết, ghép)

6. Thế nào là lai khác dòng ? Cho ví dụ ?

Trả lời :

- Lai khác dòng là tạo 2 dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau

Ví dụ : Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở ngô. Đã tạo được nhiều giống ngô lai (F1) có năng suất cao hơn từ 25-30% so với các giống ngô tốt nhất đang được sử dụng trong sản xuất

7. Thế nào là lai khác thứ ? Cho ví dụ ?

Trả lời :

Lai khác thứ là những tổ hợp lai giữa 2 thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài

Ví dụ : Giống lúa \(DT_{17}\) được tạo ra từ tổ hợp lai giữa giống lúa \(DT_{10}\) với giống lúa \(OM_{80}\), có khả năng cho năng suất cao của \(DT_{10}\) và cho chất lượng gạo cao của  \(OM_{80}\)

8. Thế nào là lai kinh tế ? Cho ví dụ ?

Trả lời :

- Lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống

Ví dụ :  Lợn Ỉ Móng Cái x Lợn đực Đại Bạch --> con sinh ra có sức sống cao, lợn con mới đẻ ra đã nặng từ 0,7 đến 0,8 kg, tăng trọng nhanh (10 tháng tuổi đạt 80-100kg), tỉ lệ nạc cao.

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...