Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

I/ Khái niệm về hợp chất hữu cơ

-          Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…).

VD:          CH4

C2H2

                 C6H6

                 CH3COOH

                 C2H5OH

                 C12H22O11

II/ Phân loại hợp chất hữu cơ.

  1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro.

            - Hiđrocacbon no: Chỉ có liên kết đơn.

            - Hiđro cacbon không no: chứa liên kết bội.

            - Hiđro cacbon thơm: chứa vòng benzen.

  2/ Dẫn xuất của hidrocacbon.

      Phân tử của nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon ( dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp chất tạp chất chức, polime…

=> Có thể tóm bằng sơ đồ sau:

VD: Hiđrocacbon:       C4H10

                                     C2H2

                                     CH4

                                     C6H6

                                     C5H12

……..

Dẫn xuất  hiđrocacbon:           C6H5OH

                                                C6H5NH2

                                                C12H22O11

                                                CH3COOH

                                                CH3CHO

                                                NH2 CH2 CH2 COOH

                                                C3H5(OH)3

…….

II/ Khái niệm về hóa học hữu cơ

-          Hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nguyên cứu các hợp chất hữu cơ.

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...