Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

I/ Khái niệm về hợp chất hữu cơ

-          Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…).

VD:          CH4

C2H2

                 C6H6

                 CH3COOH

                 C2H5OH

                 C12H22O11

II/ Phân loại hợp chất hữu cơ.

  1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro.

            - Hiđrocacbon no: Chỉ có liên kết đơn.

            - Hiđro cacbon không no: chứa liên kết bội.

            - Hiđro cacbon thơm: chứa vòng benzen.

  2/ Dẫn xuất của hidrocacbon.

      Phân tử của nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon ( dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp chất tạp chất chức, polime…

=> Có thể tóm bằng sơ đồ sau:

VD: Hiđrocacbon:       C4H10

                                     C2H2

                                     CH4

                                     C6H6

                                     C5H12

……..

Dẫn xuất  hiđrocacbon:           C6H5OH

                                                C6H5NH2

                                                C12H22O11

                                                CH3COOH

                                                CH3CHO

                                                NH2 CH2 CH2 COOH

                                                C3H5(OH)3

…….

II/ Khái niệm về hóa học hữu cơ

-          Hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nguyên cứu các hợp chất hữu cơ.

 

Hỏi đáp

Câu 5 (Gửi bởi Nguyễn Thị Hoàng Yến)
Trả lời
1
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...