Bài 32. Phản ứng Oxi hóa - khử

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

1. SỰ KHỬ, SỰ OXI HÓA, CHẤT KHỬ, CHẤT OXI HÓA

Xét phản ứng

           

- Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử

- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa .

- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử (H2) .

- Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa (CuO) . 

2. PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ .

- Sự khử và sự oxi hóa là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học . Phản ứng này được gọi là phản ứng oxi hóa khử.

Định nghĩa : Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử . 

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...