Bài 32: Hiđro sunfua-Lưu huỳnh Đioxit - Lưu huỳnh Trioxit

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

A. HIĐRO SUNFUA (H2S)

I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

  • H2S là chất khí, không màu, mùi trứng thối và rất độc. Chỉ 0,1% H2S trong không khí đã gây nhiễm độc nặng.
  • Khí H2S nặng hơn không khí (d = \(\dfrac{34}{29}\) ≃ 1,17).
  • Hóa lỏng ở -60oC và tan ít trong nước.

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính axit yếu

Khí hidro sunfua H2S tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn cả axit cacbonic) có tên gọi là axit sunfuhiđric.

Khi tác dụng với dung dịch bazơ như NaOH, KOH..., tạo nên 2 muối: muối trung hòa chứa ion S2- và muối axit chứa ion HS- .

H2S   +  NaOH  →   NaHS  +  H2O (1)

H2S   +    2NaOH  →   Na2S   +   2H2O (2)

Để xác định được muối tạo thành là muối trung hòa hay muối axit hoặc cả 2, ta xét tỉ lệ T = \(\dfrac{nNaOH}{nH_2S}\) 

  • Nếu T ≤ 1, xảy ra phản ứng (1), muối thu được chỉ có NaHS.
  • Nếu 1< T < 2, xảy ra cả 2 phản ứng (1) và (2), tạo thành 2 muối NaHS và Na2S.
  • Nếu T ≥ 2, xảy ra phản ứng (2), muối thu được chỉ có Na2S.

2. Tính khử mạnh

Trong hợp chất H2S, nguyên tố lưu đang có số oxi hóa thấp nhất là -2. Do đó, khi tham gia phản ứng hóa học, S2- trong phân tử H2S có thể bị oxi hóa thành lưu huỳnh tự do (S0) hoặc lưu huỳnh có số oxi hóa +4 (S+4) hoặc lưu huỳnh có số oxi hóa +6 (S+6).

Vậy hidro sunfua có  tính khử mạnh.

Trong điều kiện bình thường, dung dịch H2S tiếp xúc với oxi không khí, dần trở nên vẩn đục màu vàng do H2S bị oxi hóa thành S.

Khi đốt khí H2S trong không khí, khí H2S cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt, H2S bị oxi hóa thành SO2.