Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

1. Quá trình đẳng tích

Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí lí tưởng khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.

2. Định luật Sác-Lơ

Trong quá  trình đẳng tích của một lượng khí lí tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của khối khí đó

\(P\sim T \Rightarrow \dfrac{P}{T}=\text{hằng số}\)

Gọi \(p_1,T_1\) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí ở trạng thái 1

      \(p_2,T_2\) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí ở trạng thái 2

 \(\dfrac{{{p}_{1}}}{{{T}_{1}}}=\dfrac{{{p}_{2}}}{{{T}_{2}}}\)

3. Đường đẳng tích

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích.

Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

Lưu ý: T là nhiệt độ tuyệt đối , đơn vị là Kelvin (K)

  • Với những thể tích khác nhau của cùng một khối lượng khí, ta có những đường đẳng tích khác nhau
  • Các đường đẳng tích ở trên ứng với thể tích nhỏ hơn các đường đẳng tích ở dưới

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN