Bài 29: Oxi-Ozon

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

A. OXI

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

  • Cấu hình electron của 8O: 1s22s22p4 → Oxi thuộc chu kì 2, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn hóa học.
  • Phân tử O2 gồm 2 nguyên tử oxi liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị không cực, công thức cấu tạo của phân tử oxi là O=O.

@187939@@188000@

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

  • Khí oxi không màu, không mùi, không vị, hơi nặng hơn không khí (d= \(\dfrac{32}{29}\) ≃ 1,1).
  • Hóa lỏng ở -183oC.
  • Khí oxi ít tan trong nước.

 

Oxi ở dạng rắn.

@188077@

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

  • Do có 6 electron ở lớp ngoài cùng, oxi có xu hướng nhận thêm 2 electron khi tham gia phản ứng hóa học để đạt cấu hình electron bền.
  • Oxi có độ âm điện lớn (3,44) và chỉ kém flo. Do vậy, oxi là nguyên tố phi kim hoạt động hóa học, có tính oxi hóa mạnh.
  • Trong các hợp chất (ngoại trừ với flo), nguyên tố oxi có số oxi hóa là -2.

1. Tác dụng với kim loại

Oxi tác dụng được với hầu hết các kim loại (trừ Au,Pt) khi đun nóng tạo thành các oxit kim loại tương ứng.

2Mg  +  O2    2MgO

3Fe  +  2O2    Fe3O4