Bài 25. Thường biến

THƯỜNG BIẾN

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Thường biến là gì? Phân biệt thường biên với đột biến ?

Trả lời :

- Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

-  Phân biệt thường biến với đột biến:

Thường biến Đột biến

- Là những biến đổi kiểu hình

- Phát sinh trong đời sống cá thể

- Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng

- Không di truyền cho thế hệ sau

- Có lợi cho sinh vật, giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống

- Không có giá trị trong chọn giống và tiến hoá

- Là những biến đổi trong cơ sở vật chất của tính di truyền (NST, ADN)

- Phát sinh do điều kiện bên trong hoặc bên ngoài cơ thể

- Phát sinh riêng lẻ, không định hướng

- Di truyền được cho thế hệ hệ sau

- Thường có hại cho sinh vật

- Có giá trị trong chọn giống và tiến hoá

2. Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi ?

Trả lời :

Mức phản ứng là giới hạn của thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

Ví dụ :

- Giống lúa \(DR_2\) được tạo ra từ một dòng tế bào (2n) biến đổi, có thể đạt năng suất tối đa gần 8 tấn/ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, còn trong điều kiện bình thường chỉ đạt năng suất bình quân 4,5-5 tấn/ha

3. Người ta đã vận dụng những hiếu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất, vật nuôi, cây trồng như thế nào?

Trả lời :

Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đốì với các tính trạng số lượng trong trường hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt tới kiểu hình tối đa nhằm tăng năng suất và hạn chế các điều kiện ảnh hưởng xấu, làm giảm năng suất.

Người ta vận dụng những hiểu biết về mức phản ứng để tăng năng suất vật nuôi cây trồng theo hai cách: áp dụng kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích hợp hoặc cải tạo, thay giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn.

4. Nêu khái niệm về thường biến và mức phản ứng ?

Trả lời :

* Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, xảy ra trong quá trình sống của cơ thể, dưới tác dụng trực tiếp của môi trường sống

* Mức phản ứng là giới hạn thường biến của cùng một kiểu gen trước các điều kiện khác nhau của môi trường

5.  Giữa thường biến và mức phản ứng khác nhau như thế nào ?

Trả  lời :

Thường biến Mức phản ứng
Là biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, xảy ra trong quá trình sống của cơ thể, dưới tác dụng trực tiếp của môi trường sống Là giới hạn thường biến của cùng một kiểu gen trước các điều kiện khác nhau của môi trường
Không di truyền vì do tác động của môi trường Di truyền được vì do kiểu gen quy định
Phụ thuộc nhiều vào tác động của môi trường Phụ thuộc nhiều vào kiểu gen

6. Những tính trạng nào thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường ?

Trả lời :

Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, thường ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Các tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.

7. Hãy nêu đặc điểm khác nhauu về hình thái hai đoạn thân của cùng một cây rau dừa nước (một đoạn mọc ở trên bờ đất cao và một đoạn trải dài trên mặt nước). Giải thích tại sao có sự khác biệt đó ?

Trả lời :

- Đoạn thân của cây rau dừa nước ở trên bờ đất cao có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ, rễ bám vào đất do độ ẩm thấp.

- Đoạn thân trải dài trên mặt nước có đường kính lớn hơn, lá to hơn, ở mỗi đốt có một số phao xốp nhẹ

- Do ở nước -> thân, lá phát triển, thân xốp

- Một số rễ biến thành phao - > thân nổi lên mặt nước

8. Trình bày mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình của sinh vật. Kiểu gen và môi trường ảnh hưởng khác nhau như thế nào đối với tính trạng của sinh vật ?

Trả lời :

* Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình của sinh vật.

- Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của tính trạng trước những điều kiện môi trường khác nhau

- Kiểu hình của cơ thể không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường

- Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và điều kiện môi trường

- Bố mẹ không truyền cho con tính trạng mà truyền cho con một kiểu gen

 * Ảnh hưởng của kiểu gen, môi trường đến tính trạng của sinh vật

- Tính trạng về số lượng : thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường

Ví dụ : số hạt lúa trên một bông

- Tính trạng về chất lượng : phụ thuộc nhiều vào kiểu gen, thường ít chịu ảnh hưởng của môi trường 

Ví dụ : Tính trạng thơm, dẻo của hạt gạo

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...