BÀI 25. Sự oxi hóa. Phản ứng hóa hợp. Ứng dụng của oxi

 SỰ OXI HÓA. PHẢN ỨNG HÓA HỢP. ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. SỰ OXI HÓA

- Sự tác dụng của oxi với một chất khác gọi là sự oxi hóa.

- Sự oxi hóa có thể xẩy ra với đơn chất hoặc hợp chất.

Ví dụ:         3Fe + 2O2 \(\underrightarrow{t^o}\) Fe3O4

                   CH4 + 2O \(\underrightarrow{t^o}\) CO2 + 2H2O

II. PHẢN ỨNG HÓA HỢP

-Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.

                    A + B → sản phẩm

Ví dụ:

                  4Na + O2 \(\underrightarrow{t^o}\)  2Na2O

                  C + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) CO2

                  Na2O + H2O  \(\underrightarrow{t^o}\)  2NaOH

III. ỨNG DỤNG CỦA OXI

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...