bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA

I. Tính chất vật lý:

Hiđro Clorua là chất khí không màu, mùi xốc rất độc, nặng hơn không khí, tan nhiều trong nước tạo thành dd axit clohidric.

II. Tính chất hóa học:

Dung dịch Hidroclorua trong nước gọi là dd axit clohidric, đó là một axit mạnh.

a. Tính axit: Làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng với kim loại hoạt động, bazơ, oxit bazơ, muối

b. Tính khử: Do trong phân tử HCl, Clo có số oxi hóa – 1, là số oxi hóa thấp nhất, nên clo thể hiện tính khử khi tác dụng với các chất oxi hóa mạnh như \(MnO_2,KMnO_4....\)

\(2KmnO_4+16HCl\rightarrow KCl+5Cl_2+2MnCl_2+8H_2O\)

III. Điều chế :

a. Trong phòng thí nghiệm :

\(2NCl_{\left(R\right)}+H_2SO_4\rightarrow^{>400^oC}Na_2SO_4+2HCL\)

b. Trong công nghiệp :

Tổng hợp từ \(H_2\) và \(Cl_2\)

\(H_2+Cl_2\rightarrow2HCl\)

IV. Nhận biết axit Clohidric và Muối Clorua :

Dùng dd AgNO3, cho kết tủa AgCl màu trắng, không tan trong các axit mạnh.

\(HCl+AgNO_3\rightarrow AgCl+HNO_3\)

\(NaCl+AgNO_3\rightarrow AgCl+NaNO_3\)

 

 

 

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...