Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Nội dung lý thuyết

TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

 Các bước tiến hành : 

B1.Viết phương tỉnh hóa học .

B2.Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất .

B3.Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành.

B4.Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng(m = n.M) hoặc thể tích khí ở đktc (V=22,4.n) 

 

Ví dụ : Đốt cháy hoàn toàn 24 g cacbon. Tính thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng và thể tích khí CO2 tạo thành ở đktc.

Hướng dẫn giải

PTHH:  C(r) + O2 (k) \(\underrightarrow{t^o}\) CO2 (k)

Số mol cacbon là \(n_C=\dfrac{24}{12}=2\left(mol\right)\)

Theo phương trình hóa học ta có:

     \(n_{O2}=n_{CO2}=n_C=2\left(mol\right)\)

Thể tích khí O2 tham gia phản ứng bằng \(V_{O2}=2\times22,4=44,8\left(lít\right)\)

Thể tích khí CO2 tạo thành sau phản ứng bằng \(V_{CO2}=2\times22,4=44,8\left(lít\right)\)

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN