Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

Trả lời :

- Đột biến câu trúc NST là những biến đổi trong, câu trúc NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

- Mô tả từng dạng đột biến câu trúc NST.

   + Mất đoạn: NST bị đứt mất một đoạn, làm cho NST đột biến ngắn hơn NST ban đầu.

   + Lặp đoạn: NST đột biến có thêm một đoạn NST được lặp lại, làm cho NST đột biến dài hơn NST ban đầu.

   + Đảo đoạn :  NST ban đầu có một đoạn bị đứt, đoạn NST bị đứt này quay 180° rồi gắn vào vị trí cũ.

+ Chuyển đoạn: NST này có một đoạn bị đứt (NST này bị ngắn lại so với ban đầụ) đoạn NST bị đứt được gắn vào một NST không tương đồng làm NST này dài ra hơn so với NST ban đầu.

2. Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST ?

Trả lời :

Tác nhân vật lí và hóa học trong ngoại cảnh là nguvên nhân chủ yếu gây ra đột biến cấu trúc NST.

3. Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật ?

Trả lời :

Đột biến cấu trúc NST gây hại cho con người và sinh vật vi trải qua quá trình tiên hóa lảu dài, các gen đã được sáp xếp hài hòa trên NST. Biến đổi câu trúc NST đã làm đảo lộn cách sắp xếp nói trên gây ra các rối loạn hoặc bệnh NST.

4. So sánh đột biến gen và đột biến cấu trúc NST ?

Trả lời :

* Giống nhau :

- Đều là những biến đổi xảy ra trên cấu trúc vật chất di truyền trong tế bào (ADN hoặc NST)

- Phát sinh do tác động của môi trường ngoài hoặc bên trong cơ thể

- Đều di truyền cho thế hệ sau

- Phần lớn gây hại cho bản thân sinh vật

* Khác nhau :

Đột biến gen Đột biến cấu trúc NST

- Làm biến đổi cấu trúc của geb

- Gồm các dạng : mất, thêm, thay thế cặp nuclêotit

- Làm biến đổi cấu trúc của NST

- Gồm các dạng : mất, lặp, đảo, chuyển đoạn NST

5. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì ? Gồm những dạng nào ?

Trả lời :

 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc của NST gồm các dạng : mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển NST

6. Tại sao biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể lại gây hại cho con người, sinh vật ?

Trả lời :

Đột biến  cấu trúc nhiễm sắc thể lại gây hại cho con người, sinh vật vì nó làm thay đổi số lượng và sự sắp xếp các gen trên NST, mà các gen trên NST đã được hình thành qua chọn lọc tự nhiên, cho nên nó gây hại cho cơ thể con người, sinh vật. Đột biến mất đoạn lớn có thể gây chết.

Ví dụ :

- Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu ở người

- Hiện tượng lặp đoạn NST mang gen quy định ezzim thủy phân tinh bột ở lúa mạch làm cho hoạt tính của enzim cao hơn.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...