Bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN

- Nhóm VIIA trong bảng phân loại tuần hoàn gồm 5 nguyên tố : Flo, Clo, Brôm, Iôt, Atatin

- Trong đó, Atatin là nguyên tố phóng xạ. Các nguyen tố còn lại của nhóm VIIA gọi là các Halogen.

- Kí hiệu hóa học : F, Cl, Br, I

- Công thức phân tử : \(\left(X_2\right):F_2,Cl_2,Br_2,I_2\)

- Độ âm điện giảm dần : F > Cl > Br > I

- Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử các Halogen đều có 1e độc thân

- Nguyên tử các Halogen đều có 7e ngoài cùng nên dễ dàn thu thêm 1e để đạt cấu hình bền của khí trơ gần nó

\(X+1e\rightarrow X^-\)

- Trong các hợp chất, các Halogen có số oxi hóa -1. Ngoài Flo, các Halogen còn lại còn có số oxi hóa +1, +3, +5, +7

- Tính chất hóa học cơ bản của các Halogen là tính oxi hóa mạnh.

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...