Bài 20. Tỉ khối của chất khí

TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NĂNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B ?

Để biết khí A nặng hơn hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần , ta so sánh khối lượng mol của khí A ( MA) với khối lượng mol của khí B(MB) 

dA/B = MA/ MB    ( dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B )

Thí dụ : khí OXI nặng hơn hay nhẹ hơn khí hidro bằng bao nhiêu lần ? 

dO2/H2 = MO2/ MH2 = 32/ 2 = 16  có nghĩa là khí oxi nặng hơn khí hidro là 16 lần 

2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ ? 

Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần , ta so sánh khối lượng mol của khí A ( MA) với khối lượng '' mol không khí '' là 29g/mol 

dA/KK = MA/ 29 ( dA/kk là tỉ khối hơi của khí a đối với không khí . ) 

thí dụ : khí CO2 nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?

dCO2/kk = MCO2/ 29 = 44/ 29 = 1,52 . vậy khí CO2 nặng hơn không khí 1,52 lần . 

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

Câu 1 :  

Có những khí sau: N2; O2; Cl2; CO; SO2.

Hãy cho biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần.

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.

Trả lời

a) Trong số các chất khí, khí hiđro nhẹ nhất. Tỉ khối của các khí đối với hiđro:

 =  =  = 14, Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần;

 =  =  = 16, Vậy O2 nặng hơn khí H2 16 lần;

 =  =  = 35,5, Vậy khí Cl2 nặng hơn khí H2 35,5 lần;

 =  =  = 14, Vậy khí CO nặng hơn khí H2 14 lần;

 =  =  = 32, Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần;

b) Tỉ khối của các khí đối với không khí:

 =  =  ≈ 0,966, vậy khí N2; nhẹ hơn không khí 0,966 lần;

 =  =  ≈ 1,103, vậy khí O2 nặng hơn không khí 1,103 lần;

 =  =  ≈ 2,448, vậy khí Cl2 nặng hơn không khí 2,448 lần;

 =  =  ≈ 0,966, vậy khí CO nhẹ hơn không khí 0,966 lần;

 =  =  ≈ 2,207, vậy khí SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần.

Câu 2 :  

Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375;    0,0625

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172 

Trả lời : 

a) Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với oxi là:

 =  =  = 1,375 => MX = 1,375 . 32 = 44g

  =  =  = 0,0625 => M= 0,0625 . 32 = 2 g

b) Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với không khí là:

 dx/kk =  =  = 2,207 => MX = 29 . 2,207 = 64 g

dy/kk =  =   = 1,172 => MY= 29 . 1,172 = 34 g

Câu 3

Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiêm trong phòng thí nghiệm): khí hiđro; khí clo; khí cacbon đioxit, khí metan CH4 bằng cách:

a) Đặt đứng bình ?

b) Đặt ngược bình ?

Giải thích việc làm này.

Trả lời 

Ta có:

  =  =  = 0,07;    =  =  = 2,45

 =  =  = 1,52;    =  =  = 0,55

a) Khi đặt đứng bình ta sẽ thu được những chất khí nặng hơn không khí (có tỉ khối đối với không khí lớn hơn 1) như khí clo (nặng hơn 2,45 lần), khí cacbon đioxit (1,52 lần).

b) Khi đặt ngược bình ta sẽ thu được những chất nhẹ hơn không khí (có tỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1) như khí hiđro (nhẹ hơn 0,07 lần), khí metan (nhẹ hơn 0,55 lần).

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...