Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Sự phân bố dân cư

- Năm 2009, dân số trên thế giới trên 6,77 tỉ người.

- Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới.

+ Những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hoà,..đều có mật độ dân số cao.

+ Những vùng núi hay vùng sâu, vùng xa, hải đảo...đi lại khó khăn hoặc vùng cực, vùng hoang mạc...khí hậu khắc nghiệt thường có mật độ dân số thấp.

II. Các chủng tộc

- Dựa vào hình thái bên ngoài: màu da, tóc, mắt, mũi, …các nhà khoa học đã chia dân cư thế giới thành ba chủng tộc chính:

+ Môn-gô-lô-it ( da vàng)

+ Nê-grô-it (da đe )

+ Ơ-rô-pê-ô-it (da trắng)

- Sự khác nhau giữa các chủng tộc xảy ra cách đây khoảng 50.000 năm khi loài người còn lệ thuộc vào thiên nhiên.

- 3 chủng tộc này phân bố chủ yếu thuộc các châu lục sau:

+Môngôlôit: châu Á

+Nêgrôlôit: chân Phi

+ Ơrôpêôit: châu Âu

- Với những tiến bộ kĩ thuật, con người có thể khắc phục những trở ngại về điều kiện tự nhiên để sinh sống ở bất kì nơi nào trên Trái Đất .

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN