Bài 2: Siêng năng, kiên trì

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Thế nào là siêng năng, kiên trì?

- Siêng năng là đức tính của con người, biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên đều đặn.

* Trái với siêng năng là: lười biếng, sống dựa dẫm, ỉ lại ăn bám...

- Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn gian khổ.

* Trái với kiên trì là: nản lòng, chóng chán...

2. Ý nghĩa:

- Siêng năng, kiên trì giúp con người thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. 

3. Cách rèn luyện:

* Phải cần cù tự giác làm việc không ngại khó ngại khổ, cụ thể:

Trong học tập: đi học chuyên cần, chăm chỉ học, làm bài, có kế hoạch học tập..

Trong lao động: Chăm làm việc nhà, không ngại khó miệt mài với công việc.

Trong các hoạt động khác: kiên trì luyện tập thể dục thể thao, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường...

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN