Bài 2: Chất

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. CHẤT CÓ Ở ĐÂU?

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống kể cả bản thân chúng ta đều là những vật thể. Ở đâu có vật thể, ở đó có chất.