Bài 2-3.Lai một cặp tính trạng

LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

1. Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp ?

Trả lời :

- Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể. Ví dụ: kiểu hình thân iùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.

- Kiểu gen tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. Ví dụ: AABBCC là kiểu gen của cây hoa đỏ thân cao, quả lục.

- Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn.

- Thể dị hợp : Chứa cặp gen tương ứng khác Iihau (Aa).

2. Phát biểu nội dung của định luật phân li ?

Trả lời :

Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phàn li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

3. Menden đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Trả lời :

Menden giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan bằng sự phân li và tồ hợp của cặp gen quy định cặp tính trạng thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

4. Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mất đò thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mất đen. Khỉ cho các con cá FỊ giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thể nào? Cho biết màu mắt chỉ do một gen quy định.

Trả lời :

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn.

Quy ước: Gen A quy định mắt đen.

Gen a quy định mắt đỏ

Sơ đồ lai : P: mắt đen x mắt đỏ

G :                A                 aa

G p1:          Aa   x  Aa

F1: 1A :1a1A:1a

F2: 1AA : 2aa
1AA :2Aaa : 1aa

3 cá mắt đen : 1 cá mắt đỏ
 

5. Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội ta cần làm gì ?

Trả lời :
 
Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội, cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó là kiểu gen dị hợp.
 

6. Nêu ý nghĩa tương quan trội - lặn của các tính trạng trong thực tiễn sản xuất ?

Trả lời :
 
Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến trên nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật và người.
Ví dụ :
Ở cà chua các tính trạng đỏ, nhẵn và thân cao là trội, còn quả vàng, có lông tơ và thân lùn là các tính trạng lặn
Ở chột lang các tính trạng lông đen, ngắn là trội còn lông trắng, dài là lặn
Thông thường, các tính trạng trội là các tính trạng tốt, còn những tính trạng lặn là những tính trạng xấu. Một mục tiêu của chọn giống là xác định được các tính trạng trội và tập trung nhiều vào gen trội quý vào một kiểu gen để tạo ra giống có giá trị kinh tế cao\
7. Khi cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được toàn quà đỏ -> chọn câu b
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...