Bài 18. Mol

MOL 

I. MOL LÀ GÌ ?

- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Con số 6.1023 được gọi là số Avogadro và kí hiệu là N.

Ví dụ : 1 mol nguyên tử sắt là một lượng sắt có chứa N nguyên tử Fe. 

            1 mol phân tử khí CO2 chứa N phân tử CO2.

II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?

- Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Khối lượng mol của một chất có giá trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đó. 

- Kí hiệu của khối lượng mol: M.

- Đơn vị: g/mol.

Ví dụ :   khối lượng mol nguyên tử hidro : MH = 1 g/mol. 

              khối lượng mol phân tử khí oxi : MO2 = 32 g/mol. 

III. THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ?

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó .

- Người ta xác định được rằng: trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, thể tích của 1 mol các chất khí khác nhau đều chiếm những thể tích bằng nhau.

- Ở điều kiện nhiệt độ 0oC, áp suất 1 atm (còn gọi là điều kiện tiêu chuẩn - đktc) thì thể tích của một mol chất khí là 22,4 lít.

- Ở điều kiện nhiệt độ 20oC, áp suất 1 atm (còn gọi là điều kiện tiêu thường) thì thể tích của một mol chất khí là 24 lít. 

Ví dụ: Ở đktc thì thể tích 1mol khí O2 bằng 22,4 lít.

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...