Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARD

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

 1. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong câu trúc ARN và AND.

Trả lời :

2. ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -»ARN ?

Trả lời :

–  ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.

3. Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X Xác định trình tự các đơn phản của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Trả lời :

Mạch ARN có trình tự các dơn phân như sau: A-Ư-G-X-U-X-G

4.  Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A-U-G-X-U-G-A-X

Xác định trình tự các nucléôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Trả lời :

Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X

5. Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a)  ARN vận chuyển

b)  ARN thông tin

c)  ARN ribôxôm

d)  Cả 3 loại ARN trên

Trả lời :

Đáp án: b

6. Dựa vào chức năng người ta chia ARN ra làm mấy loại ? Nêu chức năng của từng loại ARN đó ?

Trả lời :

Dựa vào chức năng người ta chia ARN ra làm 3 loại : ARD thông tin (mARN), ARN vận chuyển (tARN), ARN ribôxôm (rARN)

- mARN : có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp

- tARN : có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein

- rARN : là thành phần cấu tạo nên ribôxôm - nơi tổng hợp protein.

7. Trình bày quá trình tổng hợp mARN ?

Trả lời :

- Khi bắt đầu tổng hợp ARN, gen được tháo xoắn và tách dần 2 mạch đơn, đồng thời các nuclêôtit trên mạch vừa được tách ra liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào thành từng cặp để hình thành dần dần mạch ARN

- Khi kết thúc, phân tử ARN được hình thành tách khỏi gen và rời nhân đi ra chất tế bào để thực hiện quá trình tổng hợp protein. Phân tử ARN này được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là gen mang thông tin cấu trúc của một loại protein nên được gọi là mARN

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...