Bài 16: Bài thực hành - Đọc bản vẽ nhà đơn giản

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 16: Bài thực hành - Đọc bản vẽ nhà đơn giản

Tóm tắt lý thuyết

I. Chuẩn bị

 • Dụng cụ vẽ: Thước, êke, compa…

 • Vật liệu: giấy vẽ khổ A4, bút chì, giấy nháp…

 • Đề bài bản vẽ lắp bộ ròng rọc.

II. Nội dung thực hành

 • Bản vẽ nhà ở:

 • Đọc bản vẽ nhà:

Trình tự đọc bản vẽ nhà

III. Các bước tiến hành

Bước 1: Đọc khung tên.

 • Tên gọi ngôi nhà

 • Tỉ lệ bản vẽ

Bước 2: Phân tích hình biểu diễn.

 • Tên gọi hình chiếu

 • Tên gọi mặt cắt

Bước 3: Phân tích kích thước.

 • Kích thước chung

 • Kích thước từng bộ phận

Bước 4: Đọc các bộ phận.

 • Số phòng

 • Số cửa đi và cửa sổ

 • Các bộ phận khác

Lời kết

Như tên tiêu đề của Bài thực hành - Đọc bản vẽ nhà đơn giản, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau: 

 • Giúp  hệ thống hoá và hiểu được một số kiến thức cơ bản về bản vẽ, hình chiếu các khối hình học

 • Hiểu được cách đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà

 • Hình thành kỹ năng đọc bản vẽ nhà đơn giản.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN