Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

1. ĐỊNH LUẬT 

"Trong một phản ứng hóa học , tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng"

Giải thích : Ở bài 13 đã cho biết, trongphản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng của các chất được bảo toàn 

2. ÁP DỤNG 

Để áp dụng ta viết nội dung định luật thành công thức , giả sử có phản ứng giữa A và b tạo ra C và D, công thức về khối lượng viết như sau : 

mA + mB  = mC + mD

Trong đó mA , mB , mC , mD là khối lượng của mỗi chất 

Kết luận : Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại 

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI 

Câu 1.

a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.

b) Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn.

Trả lời : 

a) Định luật bảo toàn khối lượng: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

b) Giải thích: trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng nguyên tử thì không đổi, vì vậy khối lượng các chất được bảo toàn.

Câu 2.

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/ SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2  đã phản ứng

Trả lời : 

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mBaCl2  + mNa2SO4   = mBaSO4  + mNaCl

=> mBaCl2  = mBaSO4  + mNaCl - mNa2SO4

=> mBaCl2  = 23,3 + 11,7 - 14,2 = 20,8 (g)

Câu 3.

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí.

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.

Trả lời : 

a) Công thức về khối lượng của phản ứng

mMg  + mO2   = mMgO

b) Khối lượng của khí oxi tham gia phản ứng:

mO2  = mMgO – mMg

=> mO2  =  15 – 9 = 6(g)

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...