Bài 15-16. ADN - ADN và bản chất của gen

ADN - ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN

1. Nêu đặc điểm cấu tạo của ADN ?

Trả lời :

–   ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O và P

–   ADN thuộc loại đại phân tử được câu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit, gồm bốn loại: A, T, G, X.

2. Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Trả lời :

AND có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù do số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp của các nuclêôtit, do cách sắp xếp khác nhau của bốn loại nuclêôtit.

3. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời :

– Mô tả cấu trúc không gian của ADN: ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải). Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđro tạo thành cặp. Mỗi chu kì xoắn cao 34A°, gồm 10 cặp nuclêôtit. Đường kính vòng xoắn là 20A0.

– Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm sau:

+ Tính chất bổ sung của hai mạch, do đó khi biết trình tự đơn phân cùa một mạch thì suy ra được trình tự các đơn phân của mạch còn lại.

+ Về mặt số lượng và tỉ lệ các loại đơn phân trong ADN:

A = T, G = x=> A + G = T + X

4. Một đoạn mạch đơn cùa phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A-T-G-X-T-A-G-T-X Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

Trả lời :

Đoạn mạch đơn bổ sung với nó là: T-A-X-G-A-T-X-A-G

4. Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

a)    Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp cùa các nuclêôtit trong phân tử

b)   Hàm lượng ADN trong nhân tế bào

c)    Tỉ lệ A+T/G+X trong phân tử

d)   Cả b và c

Trả lời :

Đáp án a

6. Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

a)A + G = T + X                                     b) A + T = G + X

c)  A = T; G = X                                     d)A + T + G = A + X + T

Trả lời :

Đáp án a,c, d đúng

7. Giải thích vì sao ADN có tính đa dạng và tính đặc thù ?

Trả lời :

- ADN được cấu tạo bởi từ hàng vạn đến hàng triệu nuclêôtit với 4 loại khác nhau là A (Ađeenin), T là (tinin), G là (Guanin) và X là (Xitôzin). Các loại nuclêôtit sắp xếp tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù cho ADN

* Tính đa dạng của ADN :

- Bốn loại nuclêôtit A, T, G, X sắp xếp với thành phần, số lượng và trình tự khác nhau tạo nên vô số đoạn ADN ở các cơ thể sinh vật.

* Tính đặc thù :

- Mỗi ADN trong cơ thể sinh vật có thành phần, số lượng và trình tự xác định của các nuclêôtit

8. Nêu ý nghĩa của nó đối với di truyền ở sinh vật ?

Trả lời :

- Tính đa dạng của ADN : là cơ sở tạo nên sự phong phú về thông tin di truyền ở các loài sinh vật

- Tính đặc trưng của ADN góp phần tạo nên sự ổn định về thông tin di truyền ở mỗi loài sinh vật

9. Mô tả quá trình tự nhân đôi của ADN ?

Trả lời :

Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian. Lúc này NST ở dạng sợi mảnh dãn xoắn. Quá trình tự nhân đôi của ADN trải qua 4 bước sau :

- Phân tử ADN tháo xoắn

- 2 mạch đơn tách nhau dần dần

- Các nuclêôtit trên mạch đơn sau khi được tách ra lần lượt được liên kết với các nuclêôtit tự do trông môi trường nội bào để dần hình thành mạch mới.

- 2 phân tử ADN con được tạo thành rồi đóng xoắn, phân chia cho hai tế bào con.

10. Vì  sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ ?

Trả lời :

Hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ vì ADN con được tạo ra theo nguyên tắc bán bảo toàn, nghĩa là trong mỗi ADN có một mạch là mạch của của ADN mẹ, còn mạch mới được tổng hợp là do sự kết hợp giữa các nuclêôtit lấy từ môi trường nội bào với mạch cũ của ADN mẹ (mạch khuôn) theo NTBS, nghĩa là mạch mới được tạo thành giống hệt mạch cũ còn lại của ADN mẹ

11. Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen ?

Trả lời :

- Gen là một đoạn mạch phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

- Có nhiều loại gen với những chức năng khác nhau. Ví dụ : gen cấu trúc mang thông thin quy định cấu trúc của một loại protein

- Bản chất hóa học của gen là ADN, ADN là nơi lưu trữ thông tin di truyền về cấu trúc protein

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...