Bài 13: Kiểu bản ghi

BÀI 13. KIỂU BẢN GHI

1. Một số khái niệm

- Kiểu bản ghi được dùng để mô tả cho các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

- Bản ghi thường được gọi là Record, mỗi Record sẽ lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cần quản lí.

- Mỗi thuộc tính của đối tượng tương ứng với một trường của bản ghi. Các trường khác nhau có thể có dữ liệu khác nhau.

- Các ngôn ngữ lập trình thường cho cách để xác định:

  • Tên kiểu bản ghi.
  • Tên các trường.
  • Kiểu dữ liệu của trường.

2. Khai báo biến bản ghi

a. Cách khai báo kiểu

Type <Tên kiểu bản ghi> = Record
     <Tên trường 1> : <Kiểu trường 1>;
     ………   ………

     <Tên trường n> : <Kiểu trường n>;
End;

Var <Tên biến> : <Tên kiểu bản ghi>;

Var <Tên mảng>: Array[1..n] Of <Tên kiểu bản ghi>;

b. Ví dụ

Type Hocsinh = Record;
     Hoten: String[30];
     Ngaysinh: String[10];

     NamNu: Boolean;
     Toan, Ly, Hoa, Van, Su, Dia: Real;
End;
Var A, B: Hocsinh;
Lop: Array[1..100] Of Hocsinh;

3. Cách tham chiếu đến trường

a. Cú pháp

- Để truy cập vào từng trường của bản ghi, ta viết:

<Tên biến bản ghi>. <Tên trường>

b. Ví dụ

A.Hoten
B.Ngaysinh
Lop[i].Toan
Lop[i].Ly //
……… với i là chỉ số nào đó của mảng Lop

4. Gán giá trị

- Có 2 cách để gán giá trị cho bản ghi.

  • Dùng lệnh gán trực tiếp: Nếu A, B là hai bản ghi cùng kiểu ta có thể gán giá trị của A cho B bằng câu lệnh gán. Ví dụ: B := A; hoặc A := B;
  • Gán giá trị cho từng trường. Dùng câu lệnh gán gán giá trị cho các trường hoặc nhập từ bàn phím:

      A.Hoten := ‘Nguyen Van Tuan’;
      Readln(a.Ngaysinh);

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...