Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

I. Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Lưu ý điều kiện để các phản ứng xảy ra:

(6)(7)(8): Sản phẩm phải có 1 kết tủa hoặc bay hơi.

(8): Axit mới sinh ra yếu hơn axit tham gia phản ứng

II. Những phản ứng hóa học minh họa

1) MgO + H2SO4  MgSO4 + H2O

2) SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O

     SO2 + 2NaOH  NaHSO3

3) Na2O + H2O  2NaOH

4) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

5) P2O5 + 3H2O  H3PO4

6) Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2 H2O

7) 2KOH + CuSO4  K2SO4 + Cu(OH)2

     KOH + NH4Cl  KCl + NH3  + H2O

8) BaCl2 + H2SO4  BaSO4  + 2HCl

     CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O

9) H2SO4(loãng) + Fe  FeSO4 + H2

     6HCl + Al2O3  2AlCl3 + 3H2O

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...