Hỏi đáp môn Lịch sử | Học trực tuyến

Hỏi đáp môn Lịch sử

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1:

-Vì sao gọi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.Cuộc cách mạng có tác động, ảnh hưởng gì đối với nước Nga và thế giới

-Sau Cách mạng tháng Mười, Nga đã biến đổi như thế nào.

Câu 2:

+Cho biết những nét nổi bật của tình hình nước Nga trước năm 1917.

+Giải thích vì sao lực lượng lao động làm việc trên cánh đồng chỉ có phụ nữ.

+Làm rõ mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết của nước Nga trước cách mạng. Theo em mâu thuẫn nào là cơ bản nhất. Vì sao?

+Chứng minh tình hình nước Nga năm 1917 sẽ nổ ra các cuộc cách mạng xã hội là điều không thể tránh khỏi.

Câu 3:

+Cho biết lực lượng nào tham gia trong Cách mạng tháng Hai năm 1917.Giải thích vì sao đông đảo nhân dân tham gia cách mạng.

+Trình bày diễn biến cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười Nga.

+Nêu những nhiệm vụ mà Cách mạng tháng Hai ở Nga đã giải quyết.

+Lí giải vì sao năm 1917 ở nước Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng.Nêu tính chất và kết quả của mỗi cuộc cách mạng.

+Trình bày suy nghĩ của em về vai trò của Đảng Bô-sê-vích và Lê-nin đối với nước Nga và cách mạng tháng mười nga.

Câu 4:

+Nêu ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười năm 1917 đối với nước Nga và thế giới.

+Giải thích vì sao Giôn Rít đặt tên cuốn sách của mình là"Mười ngày rung chuyển thế giới".

Câu 5:

+Giải thích vì sao nước Nga Xô viết lại ban hành chính sách kinh tế mới vào năm 1921.

+Trình bày nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới và cho biết tác dụng của chính sách này đối với nước Nga Xô viết lúc bấy giờ.

Câu 6:

+Làm rõ vì sao sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế ,Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

+Lập bảng bảng thống kê những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của liên xô (1925-1941)và nêu nhận xét .

Câu 7:Hoàn thành bảng so sánh Cách mạng tháng Hai với cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga :

Tiêu chí so sánh

Cách mạng tháng Hai

Cách mạng tháng Mười

Mục tiêu,nhiêm vụ

lãnh đạo

Lực lượng

Tính chất

kết quả

Được cập nhật 20 tháng 12 2017 lúc 23:12 8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.