Hỏi đáp Lịch sử lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1 trước chiến tranh thế giới thứ hai , trừ nhật bản các nước đông bắc á đều

A giành độc lập B là thuộc địa của pháp

C bị chủ nghĩa thực dân nô dịch D là các nước phát triển mạnh mẽ về kinh tế

2 từ năm 1946 - 1949 ở trung quôc diễn ra sự kiện nào ?

A cuộc '' đại cách mạng văn hoá vô sản ''. B sự hợp tác giữa đảng cộng sản và quốc dân đảng

C cuộc nội chiến giữa đảng cộng sản và quốc dân đảng D liên xô và trung quốc kí nhiều hợp ước hợp tác hữu nghị

3 chủ trương cải cách - mở cửa của trung ương đảng cộng sản trung quốc được đề ra tại ?a

A đại cách mạng hoá vô sản ( 1966- 1976)

B hội ngị trung ương đảng cộng sản trung quốc ( 12/1978)

C đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ XII ( 9 / 1982 )

D đại hội đảng cộng sản trung quốc lần hứ XIII (10/1987)

4 Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay trung quốc đã thực hiện chính sách đối ngoại gì

A bắt tay với mỹ chống lại liên xô .

B gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc việt nam .

C mở rộng quan hệ hữu nghị , hợp tác với các nước trên thế giới .

D thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng trung quốc .

5 một trong những biến đổi lớn về chính trị của khu vựa đông bắc á sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A cuộc nội chiế trung quốc ( 1946 - 1949 )

B sự tành lập hai bán nhà trên nước bán đảo triều tiên .

C nước cộng hoà nhân dân trung hoa ra đời

D trung quôc thu hồi hồng Cong Ma Cao

6 dường lói chung của đảng cộng sản trung quốc trong thời kỉ cải cách mở của ra lấy nội dung nào làm trọng tâm ?

A phát triển kinh tế

B xây dựng hệ thống chính trị

C xây dựng nèn kinh tế thị trường

D kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản

7 hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của trung quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này ?

A hồng công B đài loan C Ma Cao D tây tạng

8 sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1 nước cộng hoà nhân dân trung hoa ra đời

2 trên bán đảo triều tiên ra đời hai nhà nước ,

3 nội chiến giữa quốc dân đảng vsf đản công sản

4 trung quốc thu hồi hồng công và ma cao

A 3,2,1,4 B 4,2,3,1 C 3,2,4,1 D 3,1,2,4

9 hai nhà nước ra đời bán đảo triều tiên bị chị phối bởi yếu tố nào dưới đây

A cuộ đối đầu giữa mĩ và trung quốc C trật tự hai cực Ianta

B chiến tranh lạnh D xu thế toàn cầu hoá

10 tính chất cuộc nội chiến cách mạng ở trung quốc ( 1946 - 1949 )là

A cách mạng tự sản B chiến tranh giải pháng dân tộc

C cách mạng xã hội chủ nghĩa D cách mạng dân tộc dân chủ

Được cập nhật 5 tháng 10 lúc 16:30 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.