Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 7
Điểm SP 4

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (2)