Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 65
Điểm GP 9
Điểm SP 21

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (14)