Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 64
Điểm GP 18
Điểm SP 50

Người theo dõi (8)

Goddess Lena
Đặng Khánh Duy
Rinkitori
Đỗ Đình Hưng

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

1B 2B 3C