Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 7
Điểm SP 7

Người theo dõi (1)

blast

Đang theo dõi (0)