Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 3
Điểm SP 5

Người theo dõi (1)

mikusanpai2k9

Đang theo dõi (0)