Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 46
Điểm GP 10
Điểm SP 65

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (2)