Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Nguyễn Minh

Dòng thời gian