Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 16
Điểm SP 67

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian