Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 82
Điểm GP 3
Điểm SP 40

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (4)

Dzịt
hưng phúc
Đức Phạm Anh
lan anh