Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 0
Điểm SP 48

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (3)