Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 1
Điểm SP 8

Người theo dõi (1)

Đỗ Gia Ngọc

Đang theo dõi (2)

Đỗ Gia Ngọc
Chite Sakura