Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 3
Điểm SP 34

Người theo dõi (1)

Úc Manh Manh

Đang theo dõi (0)