Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 3
Điểm SP 7

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian