Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (0)