Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 34
Điểm GP 4
Điểm SP 15

Người theo dõi (1)

TÚ TRẦN 2K4

Đang theo dõi (0)