Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 1
Điểm SP 6

Người theo dõi (1)

$Mr.VôDanh$

Đang theo dõi (0)