Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 155
Điểm GP 1
Điểm SP 30

Người theo dõi (5)

Nhân Lê
Ann Đinh
~ Phương Hạ
Jennie BLINK

Đang theo dõi (0)