Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (3)

Vũ Minh Tuấn
Đỗ Minh Nhật
Ctuu :33