Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (1)


Khoa Vu

Chủ đề:

Unit 11 : Traveling around Vietnam

Câu hỏi:

II/ PRONUNCIATION (1.0m)

A. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (0.25m)

1. a.asked b. received.

c. watched. d. helped

B/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others. (0.25m)

1. a. citizenship . b.comfort c. orphanage . d.experiment

III/ VOCABULARY AND GRAMMAR (2.5ms)

Choose the best answer for each of the following sentences.

1. Bao spends his free time________volunteer work at local orphanage

a. doing b. do .

c. to doing . d. to do

2. The sun ______ in the east and______ in the west

a. goes/ sets b. moves/ goes c. rises/ moves . d. rises/ sets 3.Nam_______ draw that picture

a. herself . b. ourselves. c. himself d.themselves

4. Hoa is the same age________Tim a. as b. like .

c. from d. with

5."May I help you?" ->_________________"

a. What can I do for you?

b. Im afraid I am busy now

c. How can I help you?

d. Yes. Thaf's very kind of you. here since

6. They ________here since 2011

a. have worked 7.

Tim grew up in Spain, so his________is Spanish.

a. mother tongue b. first language ​c. foreign language d. A and B

8. He is_________to ride his bike to school

a. not enough old b. enough not old c. not old enough d. enough old

9. Hoa has studied English __________ two years

a. in b. for c. since d. at

10. I______play tennis a lot, but I don't play very often now.

a. used to b. use to

c. uses to d. am used to

IV/ Supply the correct word form. (0,5m)

1. My grandmother can read ________without glasses. (good)

2. Youd better do some________ for the final exams. (revise)

V/ READING (2.0ms)

A/ Read the letter and choose the best word in the box to fill in the blanks (1.0m)

( resources / collect / community / participating )

Dear Linh,

I am glad to tell you that Im going to have interesting activities. The Y &Y is planning to help the (1)_______ I will participate in its recycling program, we will (2)_______glass, used paper and cans. Then we will send them for recycling. I hope I can save natural (3).______ and earn some money for my school Y & Y in these activities. I also think about (4)______ in either planting trees and flowers or helping street children. It is really interesting, isn't it?

Write to me soon and tell all your news.

Love,Nga

B/ Read the passage carefully. Then answer the questions. (1.0m)

I have just received a letter from Nam, my elder bother. He is in Hanoi now. He has lived there for three years. My brother is an engineer, and now works for a big foreign company in Hanoi. My brother has already built more than twenty designs the company. He has become famous since his first model was designed. Up to now he has visited several countries in the world.

1. How long has Nam lived in Hanoi?

2. What does he do?

3. What company does he work for?

4. Has he become famous since his second model was designed?

IV/Writing (1,5ms)

A/ Rewrite these sentences, beginning with the word given.(0,5m)

1. She said to me:"Can you speak more slowly?"

=> She asked me_____________

2. Their mother said to them:"Don't make so much noise"

=> Their mother told them ___________.

B/ Complete the sentences based on the given cues. (1.0m)

1. Nam/live/ here/ for 10 years.

2. My grandmother/ used/ live/ farm/ when/she/ be/ young girl.

3. We/ going/ clean/ the beach/ on the weekend.

4. Bao/ not like/ play/ badminton,/ but/ he/ like/ do/ homework.

===========THE END========

Khoa Vu

Chủ đề:

Chương V. Tiêu hóa

Câu hỏi:

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 16 . Sự bài tiết nước tiểu có đặc điểm

A . Diễn ra liên tục .

B . Diễn ra gián đoạn .

C . Tuỳ từng thời điểm có thể liên tục hoặc gián đoạn .

D . Diễn ra khi trao đổi chất quá nhiều .

Bài 17 . Sự tạo thành nước tiểu và bài tiết nước tiểu có đặc điểm khác nhau là

A . Máu luôn tuần hoàn qua cầu thận nên nước tiểu được hình thành liên tục .

B . Do nước tiểu chỉ được bài tiết ra khỏi cơ thể khi lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới 200ml nên bài tiết nước tiểu là gián đoạn .

C . Do cấu tạo của cơ quan bài tiết . D . Cả A và B .

Bài 18 . Khẩu phần ăn hợp lí có tác dụng

A . Hạn chế tác hại của chất độc .

B . Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục .

c . Tránh cho thận làm việc nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi .

D Cả A , B và C .

Bài 19 . Thường xuyên giữ vệ sinh cho hệ bài tiết có tác dụng

A . Hạn chế tác hại của chất độc .

B . Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục .

C . Tránh cho thân làm việc nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi .

D . Hạn chế tác hại của các vi sinh vật .

Bài 20 . Đi tiểu đúng lúc có tác dụng

A . Hạn chế tác hại của chất độc .

B . Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tạo thành nước tiểu được liên tục .

c . Tránh làm việc nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi .

D . Hạn chế tác hại của các vi sinh vật .

Bài 21 . Bài tiết giúp cơ thể thải loại . . . ( 1 ) . . . và . . . ( 2 ) . . . Hoạt động bài tiết do các cơ quan bài tiết như . . . ( 3 ) . . . đảm nhiệm .

A . Da , phổi , thận

B . Các chất thải

C . Các chất độc hại

Bài 22 . Nước tiểu chính thức đổ vào . . . ( 1 ) . . . , qua . . . ( 2 ) . . . xuống tích trữ ở . . . ( 3 ) . . . , rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ vòng ống đái , cơ bóng đái và . . . ( 4 ) . . .

A . Cơ bụng

B . Bể thận

c . Ống dẫn nước tiểu

D . Bóng đại

Bài 23 . Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở . . . ( 1 ) đầu tiên là quá trình . . . ( 2 ) . . . ở cầu thận để . . . ( 3 ) . . . ở nang cầu thận .

A . Cầu thận

B . Tạo thành nước tiếu đầu

c . Tạo nước tiểu chính thức

D . Lọc máu

Bài 24 . Sự tạo thành nước tiểu . . . ( 1 ) . . . nhưng sự bài tiết nước tiểu . . . ( 2 ) . . . Thực chất . . . ( 3 ) . . . là lọc máu , thải bỏ các chất cặn bã và các chất độc ra khỏi cơ thể .

A . Diễn ra gián đoạn

B . Diễn ra liên tục

C . Quá trình tạo thành nước tiểu

D . Quá trình bài tiết nước tiểu